Zoeken

Alg. Voorwaarden


Alg. Voorwaarden


Artikel 1. Toepasselijkheid 
1.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van MAJAstrips zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. De aangeboden artikelen en/of diensten worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website. Zij worden zo volledig als de redelijkheid vereist beschreven en bezitten de eigenschappen die door MAJAstrips in het aanbod worden genoemd. In de aanbieding wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien hij op het aanbod ingaat. 

1.2. MAJAstrips garandeert, dat de aangegeven artikelprijzen gedurende de looptijd van de bestelling tot het moment van aflevering niet in prijs verhoogd zullen worden. 

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van MAJAstrips worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door MAJAstrips ingeschakelde tussenpersonen en aan derden. 

Artikel 2. Acceptatie van bestellingen. 

2.1. MAJAstrips houdt zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren. MAJAstrips zal de bestelde artikelen slechts leveren nadat de klant een volledige vooruitbetaling heeft verricht, mits anders schriftelijk overeengekomen. De klant ontvangt hierover schriftelijk bericht. 

Artikel 3. Zichttermijn 

3.1. Voor alle aanbiedingen geldt een zichttermijn van 7 dagen, tenzij er bij de aanbieding uitdrukkelijk iets anders vermeld staat. 

3.2. Tijdens de zichttermijn mogen de artikelen beoordeeld worden op kwaliteit en uitvoering. 

3.3. De zichttermijn houdt eveneens in dat de klant gerechtigd is binnen de zichttermijn beoordeelde artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van koper c.q. klant. 

3.4. De zichttermijn gaat in op de dag van aflevering van het artikel door de TPG-Post of expediteur. 

3.5. De bewijslast dat de klant tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om te retourneren binnen de zichttermijn, rust bij de klant. 

Artikel 4. Totstandkoming koopovereenkomst 

4.1. De koopovereenkomst wordt geacht gesloten te zijn op de werkdag volgend op de dag van het verstrijken van de zichttermijn, uiterlijk 7 dagen na de datum vermeld op de factuur, indien de artikelen niet binnen deze zichttermijn op de door MAJAstrips aangegeven wijze zijn teruggezonden, of indien de zichttermijn conform artikel 3.1 is uitgesloten, de werkdag volgend op de datum vermeld op de factuur. 

Artikel 5. Levering 

5.1. MAJAstrips zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen binnen 5 werkdagen te verzenden. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. 

5.2. Indien mogelijk worden alle artikelen door TPG Post afgeleverd.  De klant betaalt de verzendkosten.  De toepasselijke verzendkosten staan op de website vermeld. 

Artikel 6. Transportrisico. 

6.1. MAJAstrips draagt niet het risico van beschadiging en verlies der artikelen tijdens transport. 
6.2. In geval van retourzending ligt het transportrisico geheel bij de klant cq koper. 


Artikel 7. Betalingsvoorwaarden. 

7.1. Tenzij anders overeengekomen dient de betaling netto plaats te vinden door middel van vooruitbetaling of andere betalingswijze zoals door de klant bij de bestelling is aangegeven. 
7.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na faktuurdatum, op een door MAJAstrips aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefaktureerd. 
7.3. Indien het faktuurbedrag niet binnen de gestelde betalingstermijn, comform art. 8.2 , op rekening van MAJAstrips is bijgeschreven, behoudt MAJAstrips zich het recht voor om de koopovereenkomst te ontbinden. 
7.4. Alle in de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 

Artikel 8. Terugbetalingen. 

8.1. Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door MAJAstrips gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de overeenkomst worden terugbetaald. 

8.2. Terugbetaling zal geschieden binnen 30 dagen nadat de klant schriftelijk heeft aangegeven hoe hij de terugbetaling uitgevoerd wil zien. 

Artikel 9. Overige bepalingen. 

9.1. De juistheid van alle door MAJAstrips opgegeven bedragen wordt geacht vast te staan. 

9.2. Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan MAJAstrips geen aansprakelijkheid aanvaarden. 
9.3. MAJAstrips is gerechtigd haar verkoopvoorwaarden, indien noodzakelijk, te wijzigen cq aan te passen. 

9.4. Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.